تلگرام

اطلاعیه فروشگاه

بازدید کننده گرامی: در این فروشگاه کلیه اسناد علمی و پژوهشی از قبیل: مقاله، کتاب، تحقیق، و غیره با قیمت مناسب در اختیار شما قرار می گیرد. امیدواریم فایل هایی که در این فروشگاه عرضه می شود کمک شایانی به دانشجویان و بازدیدکنندگان در جهت به دست آوردن اطلاعات علمی صحیح و آسان در هر زمینه از مطالب مختلف کرده باشد. با عضویت در کانال تلگرام ما از زمان قرارگیری فایل های جدید در این فروشگاه به صورت 24 ساعته مطلع شوید

دانلود تحقیق نگرش اسلام به شخصيت زن

دانلود تحقیق نگرش اسلام  به شخصيت زن

مقدمه

نگرش اسلام  به شخصيت زن  يا مرد را هر گز  نمي توان تنها با مراجعه  به قوانين  مر بوط  در مواردي نظير : ارث ، ديه ، مهريه ، نفقه ، شهادت، قضاوت ،، ولايت ، حضانت ، و حق طلاق   دريافت  و قضاوت نمود  چرا كه  منشا ء  بسياري  از بد فهمي ها همين مقا يسه  هاي سطحي  است بدون آنكه  بر مبناي حقوق  اسلامي  و حقوق سكو لاريتي  توجه شود .

 بياد هاي انديشه سكو لاريسم  حكومتي بر او ما نيسم  وانسان محوري است  با تعريف خا ص از انسان و جهان  پيوند خورده و بر سر تا سر فرهنگ و اقتصاد ، سيا ست ، حقوق و ادبيات گروه بي شماري تا ثير گذاشت  بايد با ينياد ها و انديشه اسلامي  نسبت به انسان و جهان مقا يسه شود  و تنها از اين طريق است  كه انسان شناسي  اسلامي ومادي  از يكديگر  باز شناخته  مي شوند ، جا يگاه و بهاي انسان  در هر دو نگرش معلوم مي گردد  . همچنين  هد فمندي آفرينش  و جهان  و اينكه  ؟ هستي ابتدا و انتهايي دارد رو شنا مي گردد و مهم تر از همه پذيرش يا رد را بطه  ميان عالم  تشريح (حقوق) و عالم تكوين تميز داده مي شود  و عدا لت  كه يكي  از مهمترين  مباني حقوق است  جا يگاه خويش را باز مي يابد

اگر رابطه ميان حقوق  و هدفمندي  طبيعت پذيرفته  شود ، هر جا كه خلقت با رو شن بيني  و هد فمندي ، استعدادي را  در  مو جودي  قرار داده  است  اين سيستم و نظام حقوقي آن  استعداد را بعنوان  يك سند به رسميت مي شنا سد و آنرا   اييده ي حق مي اند .  در مرد انسان به دنبال هر  استعدادي حقي پديد مي آيد  و اگر كسي  براي اين  حق مطا لبه سند  و مدركي  نمايد معتبر ترين  مدرك و سند نظام  آ فرينش  و خلقت  است ،  در اينجا حقوق  زن  در  اسلام را  در 3 محور سا ختار   و مبا ني ، تفا وتها ؟؟ بررسي خوا هيم نمود .

 

 فصل اول سا ختار مباني

 الف: سا ختار :  درك  درست  و جامع از شخصيت زن  در اسلام  مبتني بر مجمو عه اي  از نظا مهاست .

1-نظام تو صيفي زن :  كه به تو صيف واقعيت  هاي  شخصيت زن  در ابعاد  گو نا گون  مي پردازد . گزاره ها در اين نظام  تنها به جنبه ها "هست"و"نيست" مي پر دازد و بطور مستقيم  به ساير جنبه هاي شخصيت زن  تو جه مي كند  واز آنجا كه  گاه  اين  گزاره ها عموما  به بيان امور تكويني زن  مي پر دازد  از آن  به"  نظام تكويني  " زن ياد مي شود .

 وگاه به اين دليل كه عمدتا  به جنبه هاي اعتقادي (هستي شناسي ، انسان شناسي ،و جهان شناسي)اختصاص دارد . آنرا "نظام اعتقادي" مي نامند .

2- نظام ارزشي زن :  مجمو عه  گزار ه هايي كه بهجنبه  هاي ارزشي شخصيت زن  پرداخته و جايگاه  رفتار واكنش و روحيه زن  را تعيين مي كند كه عمدتا  از خوب يا بد بودن ،  زيبايي يا زشتي يك عمل ، انديشه يا انگيزه  سخن مي گويد . هر چند گاهي اوقات  نظام  نظام ارزشي از حفره  اخلاق  در تعريف سنتي فراتر مي رود  گ

اه آنرا نظام  اخلاقي نيز مي ناميم .

 3- نظام حقوقي زن :  مجموعه گزاره هايي كه يا تكليني  را بر عهده  زن يا  بر عهده  ديگران  به سود زن  قرار مي دهد . كه از ؟؟ بايد ونبايد  است  وچون  مو ضع گيري  خا صي  را در ارتباط  با زن  ايجاي  مي كند  مي توان آنرل "نظام   " نيز ناميد نمودار 1 نظام جامع  شخصيت  زن در اسلام         

 با تا مل  و تحقيق در هر يك از سه نظام  مي توان گفت هر يك  از سه نظام در درون  خود سه نظام كو چكتر  را در بر مي گيرند  كه گو ياي سه بعد شخصيتي زن  است  فردي ، خانوادگي  و اجتما عي  بنا بر اين  سه خرده نظام شخصيتي  داريم (نظام شخصيتي فردي ، خانوا دگي و اجتما عي )

نمودار (2) تر كيب بندي  نظام  جا مع شخصيت  زن    اسلام براي هر يك از ابعاد فردي خا نوادگي  و اجتما عي  زنان نيز محو ر هاي  جزئي تر ي را مطرح  سا خته است

 

 

فایل ورد 11 صپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
fileaa_2039113_8913.zip18.5k